Smluvní podmínky

Nepřehlédněte:

  • Udržování aktuálních kontaktních údajů - odst. 3.13
  • Ukončení služeb - odst. 8.1, 8.3 a 8,4

§

Smluvní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Webhosting C4 společnosti ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., se sídlem Wilsonova 579, Slaný, IČO: 272 45 357.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., se sídlem Wilsonova 579, Slaný, IČO: 272 45 357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107 276, vydává tyto Smluvní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Webhosting C4.

1.2. Smluvní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Webhosting C4 stanovují základní technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb společnosti ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.

1.3. Objednáním služeb prostřednictvím telefonu, sítě internet nebo jiným způsobem vyslovuje zákazník, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se těmito smluvními podmínkami stejně, jako by byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy.

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese https://www.webhosting-c4.cz/smluvni-podminky.

1.5. Není-li uvedeno jinak, ceny za služby jsou stanoveny v platném ceníku webhostingových služeb na internetových stránkách poskytovatele.

2. Základní pojmy

2.1. Poskytovatel – společnost ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., se sídlem Wilsonova 579, Slaný, IČO: 272 45 357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107 276.

2.2. Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb společnosti ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.

2.3. Internetové stránky poskytovatele – internetová prezentace nacházející se na adrese https://www.webhosting-c4.cz.

2.4. Webhosting – soubor služeb souvisejících s provozem doménových jmen, tj. provoz internetových prezentací, zajištění chodu e-mailů apod. Aktuální nabídka webhostingových služeb je zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Poskytovatel zajistí dle objednávky zákazníka zprostředkování registrace, popřípadě prodloužení doménového jména zákazníka u příslušných registračních autorit. Registrace doménového jména se řídí pravidly a podmínkami příslušných registračních autorit. Není-li uvedeno jinak, majitelem doménového jména, resp. práv k němu, se stává zákazník.

3.2. Pro účely registrace doménového jména je zákazník povinen předložit poskytovateli úplné a pravdivé informace.

3.3. Poskytovatel neodpovídá za případné zamítnutí registrace doménového jména příslušnou registrační autoritou.

3.4. Poskytovatel nenese odpovědnost za uvolnění doménového jména k registraci třetí osobě při včasném neuhrazení příslušných poplatků zákazníkem nebo poskytovatelem.

3.5. Zákazník je povinen používat doménové jméno v souladu s pravidly registrační autority. Poskytovatel nenese zodpovědnost za ztrátu doménového jména z moci registrační autority, pod kterou doménové jméno spadá.

3.6. Zákazník opravňuje poskytovatele k potvrzení souhlasu s aktuální verzí (příp. verzemi) pravidel registrace v top level doméně .cz nebo jiných registrátorů.

3.7. Není-li uvedeno jinak, poskytovatel se stává technickým správcem a správcem DNS záznamů pro doménové jméno.

3.8. Poskytovatel zajistí na základě objednávky provoz webhostingových služeb, dle zákazníkem zvoleného programu.

3.9. Poskytovatel zajistí nepřetržitý dohled na poskytované služby a odpovídající technickou podporu 24/7.

3.10. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými předpisy, kterého se dopustí zákazník užíváním názvu domény nebo užíváním názvu adresáře, názvu souboru, příp. jiným libovolným způsobem.

3.11. Poskytovatel má právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty bez dalšího vysvětlení.

3.12. V případě, že poskytovatel na základě ústního nebo písemného upozornění vyzve zákazníka k odstranění vad zákazníkem provozované aplikace, je zákazník povinen odstranit tyto technické vady aplikace neprodleně. Jestliže zákazník není schopný z důvodu objektivních překážek odstranit vady, je povinen odstranit aplikaci z provozu serveru. Pokud tak neučiní, má poskytovatel právo až do odstranění závad jednostranně pozastavit provoz služeb poskytovaných zákazníkovi.

3.13. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost veškerých údajů uvedených v objednávce služeb a za včasné provádění jakýchkoli změn těchto údajů v administračním systému poskytovatele a u příslušných registračních autorit. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případná nedorozumění vzniklá porušením této oznamovací povinnosti, a to zejména za nedorozumění vzniklá při komunikaci mezi zákazníkem a poskytovatelem prostřednictvím elektronické adresy zákazníka, kterou uvedl v objednávce služeb. Zákazník plně nese následky toho, že kontaktní e-mailová adresa sloužící pro komunikaci mezi poskytovatelem a zákazníkem, kterou má uvedenou v administračním systému poskytovatele a na kterou mu bude doručována zálohová faktura a další důležité informace poskytovatelem, již není aktuální.

3.14. Zákazník má zakázáno prostřednictvím služeb poskytovatele:

3.14.1. Nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána.

3.14.2. Propagovat potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů.

3.14.3. Nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál.

3.14.4. Provozovat warez, gamez, crack servery a nebo obsah s podobným zaměřením.

3.14.5. Provozovat download servery.

3.14.6. Provozovat servery nabízející nelegálně získaný software za účelem jeho prodeje, a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám.

3.14.7. Provozovat chat servery.

3.14.8. Provozovat aplikace zaměřující se na rozesílání spamu.

3.14.9. Provozovat aplikace přetěžující databázové systémy (např. použití nevhodné databáze, špatná indexace dat apod.).

3.14.10. Umísťovat na síti internetu rasistické informace, informace, které by mohly poškodit dobré jméno poskytovatele, případně jiný materiál, jehož obsah je v rozporu s právním řádem ČR nebo mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.

3.14.11. Provozovat servery, které obsahují nadměrné množství hudebních a filmových souborů (mp3, mpeg, avi atd.) a které zároveň slouží především ke stahováním těchto souborů.

3.14.12. Využívat FTP prostor serveru pro uložiště nadměrného množství dat, která nejsou součástí webové prezentace či aplikace, nebo používat tento prostor pro výměnu souborů s třetími osobami.

3.14.13. Porušovat autorská a jiná práva třetích osob, včetně duševního vlastnictví.

3.14.14. Provozovat webové prezentace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy.

3.14.15. Používat a šířit nástroje, které by ohrožovaly bezpečnost sítě internet.

3.14.16. Zatěžovat servery poskytovatele příliš vytěžujícími skripty či jinak bránit funkcím serverů, nebo provozovat skripty, které by mohly jakkoli poškodit poskytovatele či třetí osobu.

3.14.17. Prostřednictvím SMTP serveru poskytovatele nebo jiným libovolným způsobem rozesílat třetím stranám nevyžádané informace, nevyžádanou hromadnou poštu (spam), nebo provádět jinou činnost, kterou by třetí strany obtěžoval a narušoval jejich práva.

3.14.18. Narušit bezpečnost serverů poskytovatele nebo se o to pokoušet.

3.14.19. Využívat služby takovým způsobem, že znevýhodní ostatní uživatele při sdíleném využívání prostředků serveru.

3.15. Zákazník je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou.

3.16. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou úmyslným i neúmyslným neoprávněným užíváním poskytnutých prostředků serveru. V případě porušení povinností stanovených zákazníkovi v těchto smluvních podmínkách, má poskytovatel právo žádat po zákazníkovi náhradu škody způsobené zákazníkem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru zákazníkem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá třetím stranám a zejména ostatním zákazníkům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru atd. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména náhrada ušlého zisku 950,- Kč z každé započaté hodiny práce poskytovatele při odstraňování závadného stavu, dále náhrada průměrného zisku, který by poskytovatel získal po dobu přerušení nepřetržitého provozu služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti poskytovatele a ztrátou zákazníků, vyjádřeného cenou služby objednané zákazníkem, atd.

3.17. Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit poskytovatele nebo jeho dobré jméno.

3.18. Zákazník je povinen nevyužívat poskytované služby způsobem, který by mohl vést k přetížení sítě internet nebo datové sítě poskytovatele, mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek sítě.

3.19. Poskytovatel je oprávněn ihned přerušit provoz služeb zákazníka, poruší-li zákazník některé z ustanovení bodů 3.14, 3.18.

3.20. Zákazník souhlasí s tím, že mu bude poskytovatel vystavovat zálohové i daňové doklady výhradně v elektronické formě. Daňové doklady bude poskytovatel odesílat ve formátu PDF do e-mailové schránky zákazníka. V případě, že daňový doklad nedorazí do 30 dnů, zákazník je povinen poskytovatele neprodleně informovat.

4. Cena za služby a platební podmínky

4.1. Cena za služby je stanovena nabídkou poskytovatele, zveřejněnou na internetových stránkách poskytovatele, nebo individuální nabídkou, platnou v den uskutečnění objednávky zákazníkem.

4.2. Dnem splnění peněžního závazku a datum zdanitelného plnění je den připsání finanční částky na účet poskytovatele při placení prostřednictvím banky, nebo den, kdy byla odpovídající částka předána poskytovateli v hotovosti.

4.3. Pro případ prodlení je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den.

4.4. Je-li zákazník v prodlení s platbou celkové částky nebo její části a skončí-li předplacené období, je poskytovatel oprávněn přerušit nebo ukončit provoz poskytovaných služeb, včetně smazání veškerých dat zákazníka.

5. Závady, odstávky, reklamace, stížnosti, spory

5.1. V souvislosti s poskytovanými službami může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality. V takovém případě poskytovatel nenese zodpovědnost za škody, které zákazníkovi nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností poskytované služby, poškozením, ztrátou, únikem dat nebo libovolným jiným způsobem.

5.2. Poruchy je zákazník oprávněn oznámit na telefonním čísle nepřetržité technické podpory, uvedeném na internetových stránkách poskytovatele.

5.3. Poskytovatel vynaloží maximální možné úsilí k odstranění poruchy v co nejkratší možné době.

5.4. Náklady na odstranění závad nese poskytovatel, s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám nebo byla způsobena poruchou na jeho koncovém zařízení.

5.5. Poskytovatel má právo na plánované přerušení poskytovaných služeb za účelem provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru, údržby či výměny hardwaru, a to v rozsahu ročního průměru 60 minut měsíčně. Toto plánované přerušení poskytovaných služeb je poskytovatel povinen oznámit na svých internetových stránkách nejpozději 24 hod. před zahájením. Je-li provoz serveru v důsledku závady zaviněné poskytovatelem přerušen na déle než jeden den, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část, připadající na počet dní v platebním období, po které nebyl server v provozu.

5.6. Poskytovatel bude podle svých možností realizovat plánovanou odstávku v době nižšího provozu o víkendech, svátcích a v nočních hodinách.

5.7. Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikační spojení atd.).

5.8. Poskytovatel neručí za žádné ztráty finančního, materiálního či jiného charakteru, způsobené nefunkčností serverů, jejich poškozením, či ztrátou dat. V případě poruchy či nedostupnosti serveru se ručení poskytovatele omezuje pouze do výše ročního poplatku za webhostingové služby.

6. Ochrana důvěrných informací, shromažďování, evidence a užití informací a dat vyplývajících z tohoto smluvního vztahu

6.1. Poskytovatel a zákazník považují za důvěrné veškeré informace o druhé straně, které vyplývají z tohoto smluvního vztahu, a tyto informace nesdělí či nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Závazek mlčenlivosti platí po dobu 3 let po ukončení smlouvy. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:
- informaci o tom, že mezi stranami byla uzavřena smlouva;
- podmínky pro poskytování služby;
- poskytnutí identifikačních údajů a provozních dokladů, které mohou být předmětem obchodního tajemství, orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi zákazníkem a poskytovatelem;
- informace vyžadované soudy, správními úřady, orgány činnými v trestním řízení, nebo auditory pro zákonem stanovené účely.

6.2. Poskytovatel je oprávněn uvádět zákazníka v seznamu svých referenčních zákazníků.

6.3. Poskytovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům zákazníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití osobních údajů.

6.4. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv týkajících se objednaných služeb a prohlašuje, že tyto zprávy nejsou nevyžádanou korespondencí a nejsou nevyžádaným obchodním sdělením. Takový e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam.

6.5. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, společností ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o. na adresu jeho elektronické pošty. Zákazník má možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy prostřednictvím e-mailové adresy podpora@c4.cz.

6.6. V případě, kdy je zákazník fyzickou osobou, plní poskytovatel svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů (dále jen „nařízení“).

7. Smlouva o zpracování osobních údajů

7.1. V souvislosti s provozem služby může ze strany poskytovatele (z popudu zákazníka) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob uložených zákazníkem v rámci služby. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že zákazník v těchto případech vystupuje jako správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů pověřuje zákazník jako správce osobních údajů tímto poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů ke zpracování osobních údajů, a to za podmínek níže uvedených.

7.2. Zákazník však nesmí v rámci služby ukládat osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení.

7.3. Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet po dobu účinnosti smluvních vztahů ohledně poskytování webhostingu.

7.4. Kategorií subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány, jsou zejména zákazníci, klienti či jiné osoby ve smluvním nebo obdobném vztahu k zákazníkovi (dále jen „klienti“) a zaměstnanci zákazníka. Poskytovatel bude zpracovávat všechny typy osobních údajů klientů či zaměstnanců zákazníka, které zákazník uloží v rámci služby.

7.5. Účelem zpracování osobních údajů poskytovatelem je plnění smluvního vztahu. Ke zpracování osobních údajů poskytovatelem bude docházet pomocí automatizovaných postupů spočívajících v zaznamenání, uložení, omezení či výmazu.

7.6. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů zákazníka, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud poskytovateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na poskytovatele vztahuje. Pokyny zákazníka mohou být obsaženy také ve smlouvě mezi zákazníkem a poskytovatelem. Po ukončení účinnosti smluvních vztahů se zákazníkem je poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat (což je pokynem zákazníka), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných osobních údajů.

7.7. Poskytovatel se zavazuje přijmout v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme poskytovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že bezpečnost serverové aplikační vrstvy počítačových programů umístěných na serveru poskytovatele se vždy odvíjí do značné míry také od výběru počítačového(ých) programu(ů) provedeného pro účely provozu serveru, včetně aktuálnosti takového(vých) počítačového(vých) programu(ů). Poskytovatel není původcem takového(vých) počítačového(vých) programu(ů) a jejich vývoj je zajišťován třetími osobami. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečností rizika spojená s neprovedením technických opatření doporučených mu poskytovatelem po dobu účinnosti smluvních vztahů za účelem zabezpečení osobních údajů.

7.8. Poskytovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení zákazníka. Zákazník tímto souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů poskytovatelem, a to konkrétně osob zajišťujících plnění povinností poskytovatele ze smluvních vztahů, zejména osob napomáhajících při provozu zařízení poskytovatele. Poskytovatel informuje zákazníka o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak zákazníkovi příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem zákazníka provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smluvních vztazích se zákazníkem, zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky nařízení.

7.9. Poskytovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů. Poskytovatel bude zákazníkovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností zákazníka reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení, a to na náklady zákazníka. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči poskytovateli poskytovatel bez zbytečného odkladu postoupí na zákazníka. Poskytovatel bude zákazníkovi nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má poskytovatel k dispozici, a to za odměnu dohodnutou případně ve zvláštním smluvním ujednání stran.

7.10. Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje zajistit závazek mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů na straně svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji.

7.11. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne zákazníkovi na náklady zákazníka veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené ve smlouvě o zpracování osobních údajů, a umožní na náklady zákazníka audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné zákazníkem nebo jiným auditorem, kterého zákazník pověřil, a k těmto auditům přispěje, a to včetně upozorňování zákazníka, že jeho pokyn podle názoru poskytovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené smluvní strany dohodly, že poskytovatel nemůže poskytnout a ani neposkytne zákazníkovi takový přístup k serveru poskytovatele, který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů poskytovatele či který by snížil úroveň bezpečnosti osobních údajů či jiných dat zajišťovaných poskytovatelem, včetně těch případů, které by mohly vést ke kompromitaci serveru poskytovatele. Výši odměny poskytovatele za poskytnutí součinnosti zákazníka podle tohoto článku upraví zvláštní dohoda stan.

7.12. V případě vzniku újmy na straně zákazníka v souvislosti s odpovědností poskytovatele za porušení jeho povinností v oblasti ochrany osobních údajů, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem omezení náhrady této případné újmy vzniklé zákazníkovi (včetně újmy vzniklé v důsledku správních sankcí) tak, že celková náhrada újmy je omezena částkou skutečně uhrazenou zákazníkem poskytovateli za poslední tři měsíce před vznikem takové újmy. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti, že úhrnná předvídatelná újma (včetně újmy vzniklé v důsledku správních sankcí), jež by mohla zákazníkovi v důsledku porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů poskytovatelem vzniknout, může činit maximálně částku skutečně uhrazenou zákazníkem poskytovateli za poslední tři měsíce před vznikem takové újmy.

8. Zánik smluvního vztahu

8.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem je sjednán na dobu neurčitou.

8.2. Při převodu nebo postoupení práv a povinností vyplývajících z těchto smluvních podmínek na třetí osobu, je zákazník povinen informovat písemně poskytovatele.

8.3. Zákazník i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď ze strany zákazníka musí být provedena autorizovaným požadavkem z administračního systému hostingových služeb nebo e-mailem. V případě odeslání výpovědi e-mailem, musí výpověď obsahovat aktuální přihlašovací jméno a heslo do administračního systému. Poskytovatel zákazníkovi vždy potvrdí e-mailem obdržení výpovědi.

8.4. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc, počínaje 1. dnem následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy byla výpověď doručena druhé straně. Služby mohou být ze strany poskytovatele ukončeny okamžitě (tj. bez výpovědní lhůty) v případě porušení povinností zákazníka uvedených v článcích 3.14 a 3.18 těchto smluvních podmínek, nebo je-li zákazník v prodlení s platbou za služby, či její části, a skončí-li předplacené období služeb.

8.5. V případě, že se zákazník rozhodne vypovědět službu a má již předplacené další období, nemá nárok na vrácení žádné finanční částky, kterou již poskytovateli zaplatil za období, které nevyužil nebo nevyužije.

8.6. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany poskytovatele, má zákazník nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku za nevyužité období (nevztahuje se na poplatky za doménu). Nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku za nevyužité období zákazníkovi nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu porušení povinností zákazníka, uvedených v článku 3 těchto smluvních podmínek.

8.7. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele na úhrady veškerých dlužných částek za objednané služby.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu těchto smluvních podmínek. Poskytovatel je povinen informovat zákazníka o změnách smluvních podmínek nejméně jeden měsíc předem, a to vhodnou formou, například na internetových stránkách poskytovatele, e-mailem, oznámením na daňovém dokladu apod.

  • Souhlas se smluvními podmínkami byl zákazníkem vyjádřen zaškrtnutím před elektronickým odesláním objednávky.

Vstup do administrace