ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Naše společnost je v souladu s GDPR
  • Po našich zákaznících požadujeme pouze nezbytně nutné údaje
  • Vyjma registrátorů nepředáváme žádné údaje třetím stranám

§

Základní shrnutí

Společnost ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o. provádí zpracování vašich osobních údajů, neboť toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služeb, na základě které jsou vám poskytovány zejména hostingové služby. Podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete níže.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., se sídlem Wilsonova 579/22, 274 01 Slaný, IČ: 272 45 357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107276 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., Wilsonova 579/22, 274 01 Slaný, info@c4.cz, +420 222 292 111.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

2.1. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1.   splnění smlouvy mezi vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2.   splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem, včetně řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující technické či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce, osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce účetní služby (zpracovatelé osobních údajů), registrátoři doménových jmen, včetně provozovatelů centrálních registrů doménových jmen (jiní správci osobních údajů).

5.2. Příjemci vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

  • Smluvní podmínky pro poskytování hostingových služeb jsou k dispozici zde.

Vstup do administrace